چراغ مرده

این جا گردشگاه لحظات جنون آمیز یک انسان است، انسان غریب بی آشیان، گم شده از دیروز، امروز و فردای خودش، که می شود اورا در لابلای این کلمات جستجو کرد. مردی که خودرا دیوانه می خواند و برخی اوراشاعر، بسیارمی نویسد و غصه می خورد و کم نشرمی کند و کم می خندد آیا او دیوانه نیست؟

خرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست